ΣΥΝΔΡΟΜΟ #4

Σενάριο: Ηλίας Κατιρτζιγιανόγλου
Σχέδιο: Αλέξια Οθωναίου